ตามที่ได้มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 โดยกำหนดมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกจำนวน 400 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-ระดับชั้นปริญญาตรี โดยมีผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 586 ท่าน และให้คัดเลือกโดยการจับฉลาก นั้น
          สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 โดยจับฉลาก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด อาคาร 2 ชั้น 3 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 400 ทุน ตามรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้
          ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด จะมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 จำนวน 400 ทุน ทุนละ 1,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้ต่อสหกรณ์ฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565