ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน, พิจารณาเรื่องต่างๆ ของสหกรณ์ และจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนกรรมการที่พ้นวาระ ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการจับฉลากเพื่อมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเข้าร่วมประชุมใหญ่ ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับรางวัลตามรายชื่อในประกาศ

>>คลิกอ่านประกาศ<<

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับรางวัล นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนเพื่อติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือติดต่อเพื่อแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-5807648, 02-5906166-7, 02-5906141 หรือ Line ID : dmscoop ในวันและเวลาทำการ