ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เพื่อจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และได้มีการจับฉลากมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลตามรายชื่อในประกาศนี้

>>คลิกอ่านประกาศรายชื่อ<<

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับรางวัล นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนเพื่อติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-5807648, 02-5906166-7, 02-5906141 หรือ Line ID : dmscoop