ตามที่ได้มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 จำนวน 400 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – ระดับปริญญาตรี โดยให้ยื่นคำขอรับทุนระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นั้น

บัดนี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนแล้ว จึงขอเรียนแจ้งสมาชิกว่าผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ทั้งสิ้น 586 ท่าน (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ซึ่งเกินกว่าที่กำหนด ดังนั้นทางสหกรณ์ฯ จึงคัดเลือกโดยการจับฉลากรายชื่อ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด อาคาร 2 ชั้น 3 เวลา 13.00 – 14.00 น. หลังจากการจับฉลากเสร็จสิ้นทางสหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด หรือผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด (http://www.dmscoop.com) และทาง Facebook สอ.กรมการแพทย์ จำกัด (http://www.facebook.com/dmscoop)

คลิกอ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565