ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
บัดนี้ การรับสมัครผู้มีสิทธิขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 เสร็จสิ้นแล้ว และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ทั้งสิ้น 600 คน (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ซึ่งเกินกว่าจำนวนทุน ที่สหกรณ์กำหนด จึงให้คัดเลือกโดยการจับฉลาก
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก
1. ให้แต่ละหน่วยงานส่งตัวแทน จำนวน 2 คน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมจับฉลากรายชื่อ
ผู้มีสิทธิขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00–13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 ตึกกรมการแพทย์
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก หลังเสร็จสิ้นการจับฉลาก ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ