ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Micro Data Center) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เพื่อรองรับการให้บริการแก่สมาชิกผ่านโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ ในรูปแบบ Web Application ให้มีความรวดเร็ว และทันสมัย มีความสอดคล้องเชื่อมโยงทั้งด้านข้อมูลและการใช้งานตามภารกิจของสหกรณ์ โดยกำหนดยื่นซองข้อเสนอและเสนอราคา พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 11.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด นั้น

เมื่อสิ้นสุดการรับซองข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ยื่นซองข้อเสนอและเสนอราคา พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ทั้งสิ้น 2 ราย อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2560 ข้อ 24 คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามขอบเขตงาน (TOR) ของผู้ยื่นซองแล้วเห็นสมควรจัดซื้อจาก บริษัท แอดวานซ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,326,800.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว