บริการผ่าน Social Network

สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากช่องทางต่างๆ ดังนี้​