สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด กำหนดมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 400,000 บาท โดยมอบเป็นทุนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น 400 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เท่ากันทุกระดับชั้น

ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2564

***ขยายเวลารับถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

>>>คลิกอ่านประกาศ<<<

>>>คลิกดาวน์โหลดคำขอรับทุน<<<