ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด กำหนดมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 400,000 บาท โดยมอบเป็นทุนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ทั้งสิ้น 400 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เท่ากันทุกระดับชั้น
ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2566