ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ชุดที่ 41 ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้ต่อมาตรการพักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์สู้ภัยไวรัสโควิด-19 โดยให้สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ เฉพาะต้นเงินกู้สามัญ โดยขอพักชำระหนี้ได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน โดย ยื่นภายใน 1-31 ตุลาคม 2564 พักชำระหนี้เดือน พฤศจิกายน และธันวาคม 2564 

ดาวน์โหลดคำขอ