สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน, พิจารณาเรื่องต่างๆ ของสหกรณ์ และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีกำหนดการดังนี้

7.00 น. – 14.00 น. เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ผู้ใช้สิทธิต้องแสดงหลักฐาน

การได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ

มีผลตรวจ ATK มีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ 

หลักฐานประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1-3 เดือน

และต้องปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

9.00 น. เป็นต้นไป ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<