วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564 เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2564 โดยมีการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด