สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์จำกัด ได้รับเกียรติจาก นางนันทนา ฤทธิ์พริ้ง อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด และ นายสมชาติ เจริญทรัพย์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการให้สินเชื่อเพื่อการเคหะ แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะนำความรู้ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้ในการให้บริการสินเชื่อเพื่อการเคหะแก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ต่อไป