อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (SS)* ไม่หักภาษี = 1.75%
* สามารถฝากได้เดือนละไม่เกิน 50,000 บาท/บัญชี

เงินฝากประจำ 6 เดือน (F6)** หักภาษี 15%  = 2.25%
 เงินฝากประจำ 12 เดือน (FC)** หักภาษี 15%  = 2.75%


**สามารถฝากได้เดือนละไม่เกิน 50,000 บาท/บัญชี (ขั้นต่ำ 20,000 บาท/ครั้ง) เงินฝากเดิมซึ่งครบกำหนดให้สามารถนำฝากต่อได้ แต่ต้องมียอดรวมในบัญชีไม่เกิน 2,000,000 บาทบัญชี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้


เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน = 6.35%

เงินกู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน) = 6.35%

  เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นค้ำประกัน) = 5.60%

  เงินกู้เพื่อชำระฌาปนกิจ = 5.00%

บริการสหกรณ์

บริการต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์

ข่าวสารและกิจกรรม